Disclaimer

Aansprakelijkheid
Hoewel Televizier streeft naar een zo zorgvuldig mogelijk beheer van de websites Televizier.nl en Gouden Televizier-Ring.nl, verklaart of garandeert Televizier niet dat deze in alle opzichten accuraat, volledig of up-to-date is, noch dat deze vrij is van fouten, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen, het tijdelijk niet kunnen raadplegen van Televizier.nl of Gouden Televizier-Ring.nl, ofandere schadelijke elementen. Televizier wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze websites nadrukkelijk af. Gebruik van de websites geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker en zonder enige garantie van welke aard ook. De gebruiker van Televizier.nl en Gouden Televizier-Ring.nl vrijwaart Televizier van alle vorderingen en schade in samenhang met het gebruik van deze website.

Informatie, producten en diensten
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Televizier.nl en Gouden Televizier-Ring.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Televizier garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in Televizier.nl of TelevizierRing.nl, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt bezoekers altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Televizier.nl of Gouden Televizier-Ring.nl verkregen informatie.

Meningen op de website
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Televizier.nl en Gouden Televizier-Ring.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider, Bindinc. of Sanoma uitgevers. De informatie op Televizier.nl en Gouden Televizier-Ring.nl wordt dagelijks aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.