Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel Televizier streeft naar een zo zorgvuldig mogelijk beheer van de websites Televizier.nl en Gouden Televizier-Ring.nl, verklaart of garandeert Televizier niet dat deze in alle opzichten accuraat, volledig of up-to-date is, noch dat deze vrij is van fouten, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen, het tijdelijk niet kunnen raadplegen van Televizier.nl of Gouden Televizier-Ring.nl, ofandere schadelijke elementen. Televizier wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze websites nadrukkelijk af. Gebruik van de websites geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker en zonder enige garantie van welke aard ook. De gebruiker van Televizier.nl en Gouden Televizier-Ring.nl vrijwaart Televizier van alle vorderingen en schade in samenhang met het gebruik van deze website.

Informatie, producten en diensten

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Televizier.nl en Gouden Televizier-Ring.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Televizier garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in Televizier.nl of TelevizierRing.nl, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt bezoekers altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Televizier.nl of Gouden Televizier-Ring.nl verkregen informatie. De informatie op Televizier.nl en Gouden Televizier-Ring.nl wordt dagelijks aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Fotografie

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden: site@televizier.nl

Meningen op de website

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en reacties van bezoekers van Televizier.nl en Gouden Televizier-Ring.nl, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider, Bindinc. of Sanoma uitgevers.

Verwijderen of aanpassen van reacties

De redactie van Televizier heeft het recht om meningen van bezoekers aan te passen of zelfs helemaal te verwijderen. Reacties die spam bevatten, racistisch of homofoob zijn, oproepen tot geweld of anti-democratisch zijn, worden sowieso van de website gehaald. Verder lopen bezoekers die beledigen, schelden of beschuldigen al snel het risico dat hun reactie(s) ook verwijderd of aangepast worden.