Spelvoorwaarden

SPELVOORWAARDEN

In aanvulling op de hiervoor weergegeven voorwaarden onder 1, 2, 3 en 4  gelden de volgende spelvoorwaarden voor promotionele kansspelen en prijsvragen van AVROTROS.

Toepasselijkheid spelvoorwaarden
Deze spelvoorwaarden zijn, naast eventuele specifieke spelvoorwaarden, van toepassing op ieder promotioneel kansspel en iedere prijsvraag (verder te noemen 'Actie') die door AVROTROS wordt aangeboden in haar Programmabladen, programma’s en op de Website. Door deelname aan een Actie gaat u tevens akkoord met deze spelvoorwaarden.

Deelname en deelnamekosten Actie
Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. AVROTROS kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. Voorts kan AVROTROS  te allen tijde om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of een deelnameformulier, worden deze kosten bij de Actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de Actie vermelde communicatiekosten.

Termijn en wijze van deelname aan Actie
Per Actie zal in het Programmablad, programma en/of op de Website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg de (programma) Website derhalve voor eventuele specifieke voorwaarden. Indien er voor een bepaalde Actie specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend en prevalerend dienen te worden beschouwd op/boven deze spelvoorwaarden. Per Actie kan gewoonlijk slechts één maal meegespeeld worden. AVROTROS behoudt zich het recht voor een Actie vroegtijdig te beëindigen. Dit zal alsdan onder meer via de Website bekend worden gemaakt.

Prijzen
Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de winnaar(s) zullen worden bepaald. Een prijs wordt door AVROTROS ter beschikking gesteld in de staat waarin deze op het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor een concert, festival, film, sportwedstrijd of voor een ander evenement, kan bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Kansspelbelasting
Mits over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal per Actie vermeld worden of deze door AVROTROS zal worden voldaan dan wel of deze zal worden ingehouden of moet worden aangegeven en op welke wijze dat zal geschieden.

Bepaling van de winnaars
Voor elke Actie geldt dat de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon (personen) of instrument. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

Bekendmaking winnaars
De winnaars ontvangen per post, per email of per telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden of, als dit in de actievoorwaarden is opgenomen of als dit gezien de aard van de actie en/of de prijs nodig is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Uitsluiting deelname Actie
Medewerkers van AVROTROS zijn uitgesloten van deelname. AVROTROS behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname.

Aanvullende beperking aansprakelijkheid
In aanvulling op de onder 2 opgenomen disclaimer en beperking van aansprakelijkheid geldt dat AVROTROS niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van het gebruik door deelnemers/winnaars van enig door AVROTROS geleverde prijs, tenzij AVROTROS aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Daarnaast geldt voor promotionele kansspelen en prijsvragen dat eventuele druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten de AVROTROS niet kunnen worden tegengeworpen en op geen enkele wijze een verplichting voor AVROTROS in het leven kunnen roepen.

Privacy Acties
Alle persoonsgegevens die in het kader van de Acties van deelnemers worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en conform het hierboven onder 4 opgenomen privacy- en cookievoorwaarden behandeld.

Aanpassing spelvoorwaarden
AVROTROS behoudt zich het recht voor om (ook) de spelvoorwaarden te wijzigen.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
AVROTROS handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van AVROTROS, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan AVROTROS via het onder 5.1 genoemde Klant Contact Centrum tenzij in de betreffende Actievoorwaarden een andere wijze van klachtenmelding vermeld staat.