Algemene voorwaarden

 1. Introductie
 2. Abonnementsvoorwaarden
 3. Webshopvoorwaarden
 4. Voorwaarden voor online-discussies/deelname forum
 5. Spelvoorwaarden win-acties
 6. Intellectuele Eigendomsrechten
 7. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid
 8. Toepasselijk recht


1. Introductie

Deze algemene voorwaarden van BINDINC (en AKN CV voor TVgids.nl en TVgids-app) zijn van toepassing op klanten, bezoekers en gebruikers van onze dienstverlening, de websites en apps en lezers van KROmagazine, Mikrogids, Televizier, Avrobode, NCRVgids, TVFilm, Muze, Vertel, Detectives, MijnKRO, MijnNCRV en De Verwondering (hierna; de Bladen) en van gebruikers en bezoekers van de websites, apps en gelieerde applicaties: KROmagazine.nl, Mikrogids.nl, Televizier.nl, AVRObode.nl, TVfilm.nl, NCRVgids, DeVerwondering.ncrv, TVgids.nl, TVgids-app, 50plustestpanel.nl, Bindinc.nl (hierna: de Websites)

Identiteit en contactgegevens

BINDINC BV / AKN CV
’s-Gravelandseweg 80
1217 EW Hilversum
Telefoonnummer: 035-6726726

2. Abonnementsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de abonnementsovereenkomst(en) met betrekking tot de volgende Bladen: KROmagazine, Mikrogids, Televizier, Avrobode, NCRVgids, TVFilm en De Verwondering, hierna: Programmabladen en met betrekking tot welkomstgeschenken (indien van toepassing).

Algemeen

Een abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn. Wij zijn gerechtigd, om welke reden dan ook, de uitgave van het Programmablad waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te (doen) staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op pro rato restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. Deze abonnementsvoorwaarden zijn ook te raadplegen via de Websites en zijn bovendien kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij het betreffende klantcontactcentrum.

Gegevens KCC

KlantContactCentrum Mikrogids, Postbus 10050, 1201 DB Hilversum
Telefoonnummer: 035-6726880
Telefoonnummer bezorgklacht: 0900-9009031
E-mail: klantcontactcentrum@mikrogids.nl

KlantContactCentrum KRO Magazine, Postbus 10050, 1201 DB Hilversum
Telefoonnummer: 035-6726880
Telefoonnummer bezorgklacht: 0900-9009032
E-mail: klantcontactcentrum@kromagazine.nl

KlantContactCentrum NCRV-gids en De Verwondering , Postbus 25770, 1202 HV Hilversum
Telefoonnummer: 035-6726890
Telefoonnummer bezorgklacht: 0900-9009035
E-mail: klantcontactcentrum@ncrvgids.nl of info@deverwondering.nl

KlantContactcentrum AVRObode, Postbus 580, 1200 AN Hilversum
Telefoonnummer: 035-6726850
Telefoonnummer bezorgklacht: 0900-9009030
E-mail: klantcontactcentrum@avrobode.nl

KlantContactCentrum Televizier, Postbus 580, 1200 AN Hilversum
Telefoonnummer: 035-6726850
Telefoonnummer bezorgklacht: 0900-9009033
E-mail: klantcontactcentrum@televizier.nl

KlantContactcentrum TVFilm, Postbus 580, 1200 AN Hilversum
Telefoonnummer: 035-6726970
Telefoonnummer bezorgklacht: 0900-9009036
E-mail: klancontactcentrum@tvfilm.nl

KlantContactCentrum ledenblad Muze, Postbus 20900, 1202 AS Hilversum
Telefoonnummer: 0900-7779996
E-mail: klantcontactcentrum@avrotros.nl

Nieuwe abonnementen

 • Een (nieuw) abonnement op een Programmablad gaat in als de eerste levering van het Programmablad heeft plaatsgevonden.
 • Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen halfjaar geen abonnement heeft gehad op het Programmablad. Indien dit wel het geval is, wordt het abonnement aangegaan zonder recht op korting of welkomstgeschenk en betaalt men de normale reguliere prijs.
 • Het eventuele welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de abonnee daarvan op de hoogte gesteld.
 • De abonnee kan contact opnemen met het onder gegeven KCC genoemde KlantContactCentrum indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. 


Welkomstgeschenken

 • Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de specificaties zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. Wij raden aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden bij het KlantContactCentrum via telefoon, mail of brief.
 • Alle welkomstgeschenken zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen 6 weken na betaling van abonnement, bericht. Wanneer een welkomstgeschenk niet meer geleverd kan worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. Er wordt dan een alternatief aangeboden.
 • Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat de kleuren, etc. die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren, etc. zijn van de te leveren artikelen.


Herroepingsrecht

 • Een abonnementenovereenkomst tussen betreffende het aangaan van een proefabonnement, kennismakingsabonnement en/of abonnement kunt je gedurende een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 • Deze termijn gaat in de dag waarop je of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste nummer van Programmablad heeft ontvangen.
 • Indien je de overeenkomst ingevolge het vorige artikel wenst te ontbinden, dien je, voor het verstrijken van de herroepingstermijn, ons op de hoogte te stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kun je doen via het modelformulier voor herroeping of door het afgeven van een andere ondubbelzinnige verklaring (via brief of e-mail) aan ons waarin je verklaart de overeenkomst te herroepen.
 • Indien je op elektronische wijze via de Websites van ons een verklaring tot ontbinding (herroepping) verstuurt, dan sturen wij je onverwijld na ontvangst van de melding een bevestiging retour.  


Verplichting abonnee bij herroeping

 • Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop je aan ons hebt meegedeeld conform hierboven de overeenkomst te herroepen, stuur je het eerste nummer en eventueel al ontvangen daarop volgende nummers alsmede het ontvangen welkomstgeschenk (indien van toepassing) retour aan ons of aan een persoon die door ons gemachtigd is om de zaken in ontvangst te nemen. De kosten van de retourzending zijn € 3,50 en zijn voor je eigen rekening.
 • Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zult je zorgvuldig omgaan met het Programmablad en de verpakking. Je bent verantwoordelijk voor beschadigingen aan het geleverde en derhalve voor de waardevermindering van het Programmablad die het gevolg is van het behandelen van het Programmablad dat verder gaat dan nodig was om de aard en de kenmerken van het Programmablad vast te stellen.


Onze verplichtingen bij herroeping

 • Wij vergoeden na ontbinding (herroeping) van de overeenkomst conform dit artikel onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van je ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, voor zover van toepassing.
 • Wij verrichten de terugbetaling als bedoeld in de vorige bepaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door jou tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een ander betaalmiddel.
 • Indien je hebt gekozen voor een andere wijze van levering/retourzending dan de door ons aangeboden goedkoopste levering dan betalen wij niet de bijkomende kosten van deze wijze van levering aan je terug.
 • Wij zullen het door jou reeds betaalde bedrag terugbetalen indien en zodra wij alle Programmabladen retour hebben ontvangen of indien en zodra je hebt aangetoond dat de Programmabladen retour zijn gezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


Uitzondering op de herroeping

 • Je hebt geen recht van ontbinding indien het zou gaan om de levering/overeenkomst m.b.t. een los nummer van een Programmablad. Ook heb je geen recht op ontbinding bij een overeenkomst/abonnementen aangegaan buiten de verkoopruimte met een waarde onder de €50.


Duur en opzegging van het abonnement

 • Een proef- of kennismakingsabonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en stopt daarna automatisch.
 • Een abonnement (zolang geen sprake is van een proef- of kennismakingsabonnement) wordt aangegaan voor de periode zoals in de aanbieding vermeld en wordt daarna – behoudens opzegging (uiterlijk 1 maand voor afloop van de eerste abonnementsperiode)- automatisch verlengd overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen uiterlijk 1 maand voor het einde van de termijn worden opgezegd. Dit kan telefonisch, per mail en schriftelijk bij het hierboven genoemde KlantContactCentrum.
 • Bij automatische verlenging wordt het abonnement verlengd conform de daarvoor geldende regelgeving. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan telefonisch, per mail en schriftelijk bij het hierboven genoemde KlantContactCentrum
 • Informatie over de looptijd van de (1e) abonnementsperiode staat vermeld op je acceptgiro of is op te vragen bij het KlantContactCentrum.


Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

 • Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal of acceptgiro). De vervolgtermijnen van het abonnement vinden plaats via automatisch incasso of via acceptgiro en worden geïncasseerd van het rekeningnummer dat bij ons bekend staat. De abonnementsprijzen worden gepubliceerd in het colofon van het betreffende Programmablad en op de Websites.
 • Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, zijn wij gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
 • Bij beëindiging van het abonnement voor onbepaalde tijd voor het einde van de termijn waarvoor u het abonnementsgeld heeft betaald, heb je recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigd bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag. Het te restitueren bedrag wordt uiterlijk 56 dagen na beëindiging van het abonnement automatisch bijgeschreven op het rekening nummer van de abonnee dat bij ons bekend staat.
 • Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.


Bezorging/adreswijziging/klachten abonnementen

 • Indien het Programmablad niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met het hierboven genoemde KlantContactCentrum.
 • Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn doorgegeven aan het hierboven genoemde KlantContactCentrum. Houd je abonneenummer bij de hand en/of vermeld dit in je correspondentie.
 • Voor klachten over welkomstgeschenken, bezorging van het Programmablad en andere Programmablad gerelateerde klachten, kan de abonnee contact opnemen met het hierboven genoemde KlantContactCentrum.

 
Privacy abonnees

 • Alle persoonsgegevens die in het kader van uw abonnement van het Programmablad worden verkregen worden in overeenstemming met ons privacystatement.


Aanvullende beperking aansprakelijkheid

 • In aanvulling op disclaimer en beperking van aansprakelijkheid geldt dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door ons geleverde welkomstgeschenk, tenzij wij aansprakelijk zijn op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld door ons.


3. Webshopvoorwaarden

Met betrekking tot onze dienstverlening zijn de volgende webshopvoorwaarden voor klanten en bezoekers van de KRO-webwinkel en/of NCRV-ledenshop (hierna gezamenlijk te noemen ‘webshop’) van toepassing.

Gegevens webshop

Door het bezoeken van de webshop en/of door het doen van een aankoop in de webshop accepteer je deze webshopvoorwaarden. Wij zijn gerechtigd om welke reden dan ook, een product uit de webshop op ieder moment te (doen) verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze webshopvoorwaarden. Deze webshopvoorwaarden zijn kosteloos opvraagbaar op de hieronder opgegeven adressen.

Gegevens KRO-Webwinkel

Klantenservice KRO–Webwinkel
1e Industrieweg 14
3411 MG Lopik
email: webwinkel@kro.nl
tel. 0348-558331

Gegevens NCRV-ledenshop

KlantContactCentrum
Postbus 25770
1202 HV Hilversum
email: info@NCRV.nl
tel: 035-6726890

Aanbiedingen/overeenkomst

 • Alle aanbiedingen in de webshop zijn vrijblijvend, totdat je de Ontvangstbevestiging (de ontvangstbevestiging, zoals hieronder omschreven) hebt ontvangen. Voor alle producten in de webshop geldt dat dit een uitnodiging is tot het doen van een aanbod; de ontvangstbevestiging is de aanvaarding van het aanbod.
 • Door het tot stand komen van een overeenkomst accepteer je uitdrukkelijk deze voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je:
  (a) een bestelling heeft geplaatst in de webshop middels het volledig en correct invullen van de bestelprocedure in de webshop;
  (b) de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling; en
  (c) hierop op je e-mail adres een bevestiging hebt gekregen dat je bestelling is ontvangen (de 'Ontvangstbevestiging').
 • Zolang je geen Ontvangstbevestiging heeft ontvangen komt de overeenkomst niet tot stand. Daarnaast komt er geen overeenkomst tot stand indien van ons in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met jou nagekomen zal worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien wij, uiteraard binnen de wettelijke kaders op de hoogte worden gesteld dat je niet aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van andere feiten en/of factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst.
 • De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
  (a) een omschrijving van het product dat door jou gekocht is en het aantal door jou gekochte producten;
  (b) de prijs van het (de) product(en);
  (c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd wordt (worden), factuuradres (indien anders dan je woonadres en/of afleveradres) en je e-mailadres
  (d) het bestelnummer
 • Indien wij de aankoopprijs van het product dienen te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zullen wij je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. Je hebt in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan ons te melden.


Verzendkosten

 • Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten worden apart berekend en zijn afhankelijk van de bestemming en het totaalbedrag van de bestelling. Deze kosten worden, alvorens je de overeenkomst aangaat, aan je voorgelegd.
 • Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor ons. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op jou over.


Betalingen

 • In de webshop wordt steeds per product aangegeven wat en op welke wijze en via welke betalingsmethodes er in geval van een bestelling/aankoop betaald dient te worden.


Levertijden

 • Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, leveren wij de producten binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 • Normaliter worden de producten toegestuurd binnen twee werkdagen nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de leveringstermijn overschreden wordt. De door ons opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door ons overschreden worden, zullen wij je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heb je de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) te melden.


Herroepingsrecht

 • Een overeenkomst betreffende de koop van een product uit de webshop kan gedurende een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen worden ontbonden.
 • Deze termijn gaat in de dag waarop je of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen of;
  1a) indien je in dezelfde bestellingen meerdere producten hebt besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel hebt ontvangen,
  1b) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste product hebt ontvangen.
 • Indien je de overeenkomst ingevolge dit artikel wenst te ontbinden, dien je, voor het verstrijken van de herroepingstermijn, ons op de hoogte te stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kun je doen via het modelformulier voor herroeping of door het afgeven van een andere ondubbelzinnige verklaring (via brief of e-mail) aan ons waarin je verklaart de overeenkomst te herroepen.
 • Indien je op elektronische wijze via naar webwinkel@kro.nl danwel info@ncrv.nl een verklaring tot ontbinding (herroepping) verstuurt, dan sturen wij je onverwijld na ontvangst van de melding een bevestiging retour.
Jouw verplichtingen bij herroeping
 • Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop je aan ons hebt meegedeeld conform dit artikel de overeenkomst te herroepen, stuur je de producten retour aan de hierboven genoemde klantenservice of KlantContactCentrum of aan een persoon die door ons gemachtigd is om de zaken in ontvangst te nemen. De kosten van de retourzending zijn voor je eigen rekening.
 • Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
  Je bent verantwoordelijk voor beschadigingen aan het geleverde en derhalve voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Onze verplichtingen bij herroeping

 • Wij vergoeden na ontbinding (herroeping) van de overeenkomst conform het hierboven gestelde, onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van jou ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, voor zover van toepassing.
 • Wij verrichten de terugbetaling als bedoeld in de vorige bepaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door jou tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een ander betaalmiddel.
 • Indien je hebt gekozen voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste levering dan betalen wij niet de bijkomende kosten van deze wijze van levering aan je terug.
 • Wij zullen het door jou reeds betaalde bedrag terugbetalen indien en zodra wij alle producten retour hebben ontvangen of indien en zodra je hebt aangetoond dat de producten retour zijn gezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Uitzondering herroepingsrecht

Je hebt geen recht van ontbinding van de koopovereenkomst indien het gaat om:

 • de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken,
 • de levering van losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.


Garantie

 • Op de door of namens ons geleverde producten bestaat afhankelijk van de aard van het product een garantie. Wij hanteren dezelfde garantie zoals die door de fabrikant(en) op de producten geleverd wordt.


Privacy webshop

 • Alle persoonsgegevens die in het kader van je bezoek aan de webshop of de aankoop in de webshop worden verkregen worden in overeenstemming met ons privacystatement


Klachten webshop(producten)

 • Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product uit de webshop kunnen kenbaar worden gemaakt bij de hierboven genoemde Klantenservice of KlantContactCentrum. Wij zullen binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen en/of je berichten dat de klacht wel/niet in behandeling zal worden genomen. Wij zullen je hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.


4. Voorwaarden voor deelname aan online-discussies en plaatsen van reacties

Met betrekking tot onze dienstverlening voor deelnemers aan profielsites, discussiefora, het plaatsen van reacties op/en andere vergelijkbare (delen) van de Websites gelden de volgende voorwaarden (hierna: discussie-voorwaarden):

 • Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins ongepaste bijdragen, te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.
 • Bijdragen (tekst, beeld en/of geluid) moeten vrij zijn van (intellectuele eigendoms) rechten tenzij je toestemming hebt om het materiaal/de bijdrage te gebruiken.
 • Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.
 • Berichten die, naar onze interpretatie, niet in overeenstemming zijn met de forumvoorwaarden, kunnen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden.
 • Gebruikers die zich niet aan de discussie-voorwaarden houden kunnen zonder waarschuwing van het forum verwijderd worden.
 • Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van een forum, dienen via persoonlijke correspondentie aan ons te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.
 • Over de discussie-voorwaarden en/of besluiten wordt door ons niet gecorrespondeerd.
 • Alle persoonsgegevens die in het kader van deelname door jou worden verstrekt of worden verkregen, worden in overeenstemming met ons privacystatement.


5. Spelvoorwaarden van winacties

Met betrekking tot onze dienstverlening gelden de volgende spelvoorwaarden promotionele kansspelen, win-acties en prijsvragen indien Bindinc of AKN CV daarvan als organisator optreedt.

Toepasselijkheid spelvoorwaarden

Deze spelvoorwaarden zijn, naast eventuele specifieke spelvoorwaarden, van toepassing op ieder promotioneel kansspel en iedere win-actie en prijsvraag (verder te noemen 'Actie') die door ons in het kader van onze dienstverlening wordt georganiseerd, bijv. in de Bladen, Programmabladen of op of via onze Websites.

Deelname en deelnamekosten Actie

Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient de bevestiging van zijn ouder of voogd gevraagd te worden om deelnemen aan de betreffende Actie. Wij zullen om een bevestiging van deze toestemming vragen. Voorts kunnen wij om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken. Deelname geschiedt middels het verzenden van een e-mail of een deelnameformulier en is gratis. Indien aan deelname kosten verbonden zouden zijn dan worden deze kosten bij de Actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname dan maximaal de bij de Actie vermelde communicatiekosten.

Termijn en wijze van deelname Actie

Per Actie zal steeds vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg bijv. het Programmablad en/of de Websites derhalve voor eventuele specifieke voorwaarden. Indien er voor een bepaalde Actie specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend en prevalerend dienen te worden beschouwd op/boven deze spelvoorwaarden. Per Actie kan gewoonlijk slechts één maal meegespeeld worden. Wij behouden ons het recht voor een Actie vroegtijdig te beëindigen.

Prijzen

Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de winnaar(s) zullen worden bepaald. Een prijs wordt door ons ter beschikking gesteld in de staat waarin deze op het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor een concert, festival, film, sportwedstrijd of voor een ander evenement, kan bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Kansspelbelasting

Mits over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal per Actie vermeld worden of deze door ons zal worden voldaan dan wel of deze zal worden ingehouden of moet worden aangegeven en op welke wijze dat zal geschieden.

Bepaling van de winnaars

Voor elke Actie geldt dat de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon (personen) of instrument. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

Bekendmaking winnaars

De winnaars ontvangen per post, per email of  per telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden of, als dit in de actievoorwaarden is opgenomen of als dit gezien de aard van de actie en/of de prijs nodig is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Uitsluiting deelname Actie

Medewerkers van Bindinc zijn uitgesloten van deelname. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname.

Aanvullende beperking aansprakelijkheid

In aanvulling op de in deze algemene voorwaarden opgenomen disclaimer en beperking van aansprakelijkheid geldt dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van het gebruik deelnemers/winnaars van enig door ons geleverde prijs, tenzij wij aansprakelijk zijn op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Daarnaast geldt voor promotionele kansspelen en prijsvragen dat eventuele druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten ons niet kunnen worden tegengeworpen en op geen enkele wijze een verplichting voor ons in het leven kunnen roepen.

Privacy Acties

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Acties van deelnemers worden verkregen worden in overeenstemming met ons privacystatement verwerkt.

Aanpassing spelvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om (ook) de spelvoorwaarden te wijzigen.

Gedragscode  Promotionele Kansspelen

Wij handelen in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan ons kenbaar maken tenzij in de betreffende Actievoorwaarden een andere wijze van klachtenmelding vermeld staat.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van onze dienstverlening waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal van bijvoorbeeld Bladen, Programmabladen en/of Websites berusten bij ons of onze licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van de dienstverlening slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is verkregen.

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van onze dienstverlening, de Programmabladen en/of de Websites al dan niet naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker verleent ons door inzending van zijn bijdrage het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding en publicatie, dat wil zeggen: in print, online, lineair of non lineair en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) medium waarover dit wordt gedistribueerd, waaronder telefoonverbindingen, kabel en internet, naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv´s, pc´s, handhelds, telefoons e.d. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart ons voor mogelijke aanspraken van derden verband houdend met gebruik hiervan door ons op de hiervoor weergegeven wijze(n).

Onze dienstverlening, de Bladen, Programmabladen en/of de Websites zijn alleen bedoeld voor eigen persoonlijke raadpleging en/of via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina's van deze Website op internet is in het kader van persoonlijk gebruik in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen wij content aanbieden. Overneming, her publicatie, bewerking of toevoeging van de inhoud van onze dienstverlening is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van onze logo’s ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan, tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feed.

7. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Wij hebben met de grootst mogelijk zorg en aandacht onze Bladen, Programmabladen en Websites samengesteld. Alhoewel wij daarbij getracht hebben de juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden bijv. in onze Bladen, Programmabladen en/of op de Websites zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Wij zijn gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk te verwijderen. Het aanbieden van informatie al dan niet via hyperlinks van derden betekent niet dat wij de op of via deze aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik is volledig voor risico van de gebruiker.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met gebruik van onze dienstverlening waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in onze Bladen, Programmabladen en/of de elektronische toelevering van via de Websites gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de Websites wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden, hyperlinks van of naar sites van derden. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld van onze kant.

8. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Algemene Voorwaarden versie 18 mei 2018