Spelvoorwaarden

Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2020/2021

Op de promotionele kansspelen en acties van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2020/2021 die o.a. in Televizier of via Televizier.nl worden aangeboden, zijn de volgende spelvoorwaarden van toepassing. Lees voordat u meedoet eerst deze spelvoorwaarden.

Aanbieder

Televizier

's Gravelandseweg 80

1200 AN HILVERSUM 

Toepasselijkheid
Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle promotionele kansspelen en acties (hierna gezamenlijk ‘Actie’) die in het kader van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing via en in Televizier worden aangeboden. Televizier wordt uitgegeven door Bindinc BV. Indien er bij een bepaalde actie bijzondere en/of aanvullende voorwaarden van toepassing zouden zijn, dan staan deze vermeld bij de betreffende actie.

Deelnametermijn
Een deelnemer kan deelnemen aan een Actie vanaf het moment en tot aan het moment dat in de Actie wordt vermeld.

Deelname leeftijd
Deelname aan de Acties Gouden Televizier-Ring Verkiezing is alleen mogelijk als de deelnemer op het moment van deelname minimaal 18 jaar oud is. Televizier kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een bewijs verzoeken.

Wijze van deelname
Per Actie zal vermeld worden op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen en de wijze waarop de winnaars worden aangewezen.

Deelnamekosten
Deelname is gratis. Als van deelnemers gevraagd wordt te sms-en of te bellen, zullen de communicatiekosten voor deelname bij de betreffende Actie vermeld staan.

Prijzen
Bij iedere Actie zal worden aangegeven, de totale waarde van het prijzenpakket, welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn.

Een prijs wordt door Televizier ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is Televizier niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Kansspelbelasting
Eventueel verschuldigde kansspelbelasting (indien hiervan sprake is) zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer, maar door Televizier worden voldaan.

Bepaling van de winnaars
De winnaars van de actie worden geselecteerd door een notaris of onafhankelijk persoon die geen belang heeft bij het geboden spel. Ook kan de winnaar worden bepaald door een objectief computerprogramma.

Bekendmaking winnaars
De winnaars zullen bericht ontvangen over de gewonnen prijs via/op het
door de deelnemer opgegeven gegevens (adres, e-mailadres, etc.). Daarnaast kunnen de winnaars vermeld worden in een van de volgende nummers van Televizier of op de sites.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Uitsluiting deelname
Medewerkers van Televizier en Bindinc. zijn uitgesloten van deelname. Televizier behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een deelnemer uit te sluiten van deelname. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden en/of sprake is van valse stemmen (meerdere emailadressen, etc).

Aansprakelijkheid
Televizier besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing en Acties. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere fouten in door Televizier openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Televizier niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Televizier in het leven roepen.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen, worden door AVROTROS en Bindinc BV (s Gravelandseweg 80, 1200 AN Hilversum) als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke namens Televizier verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Om te kunnen stemmen verwerkt Televizier alleen je e-mailadres. Dit wordt bewaard voor een periode van 1 jaar (als de Gouden Televizier Ring Verkiezing- kwalificatierondes voor het volgende seizoen van start gaan, krijg je daar eenmalig bericht over). Nadat je gestemd hebt, ontvang je een mail waarmee je je stem kunt bevestigen en ontvang je eenmalig een mail met de uitslag van de Televizier-ring genomineerden en eenmalig een mail na afloop van de Gouden Televizier Ring met de uitslag (in oktober 2020). Stem je tijdens een kwalificatieronde, dan krijg je van ons eenmalig bericht wanneer de grote nominatieronde van start gaat. Om ná het stemmen prijzen te kunnen winnen en dus om mee te kunnen spelen met de Acties van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing verwerkt Televizier ook je voornaam, achternaam, postcode, huisnummer, leeftijd, om winnaars te kunnen bepalen. Je kunt daarnaast door het achterlaten van je telefoonnummer Televizier toestemming geven om je telefoonnummer en de door jou ingevulde persoonsgegevens aan de NLO (Nederlandse Loterij) te verstrekken. NLO gaat jouw persoonsgegevens verwerken om je eenmalig een telefonisch aanbod te kunnen doen om mee te spelen met de Staatsloterij of Lotto.

Wijzigingen
Televizier behoudt zich het recht voor deze spelvoorwaarden in bijzondere omstandigheden te wijzigen. In geval van aanpassing, zal bij de nieuwe spelvoorwaarden de nieuwe ingangsdatum worden vermeld.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
Televizier handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
Klachtenprocedure. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan Televizier, t.a.v. KCC, Postbus 580, 1200 AN Hilversum.

Om uw klacht op een juiste en snelle wijze te kunnen behandelen, dient u ons van de volgende gegevens te voorzien: 

  • uw naam, adres en telefoongegevens; 

  • een heldere omschrijving en motivering van uw klacht; 

  • de naam/aanduiding van de Actie waarover u klaagt; 

  • de periode/datum waarop uw klacht betrekking heeft.


De ontvangst van het klaagschrift wordt binnen twee weken na ontvangst schriftelijk bevestigd. Zodra wij over de hierboven genoemde gegevens beschikken zullen wij uw klacht in behandeling nemen en u op de hoogte houden over de voortgang van de afwikkeling.

Een klacht wordt behandeld door de afdeling Marketing en/of de afdeling Juridische Zaken. Indien de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u uw klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit.

Gouden Televizier Ring Verkiezing 2020/2021 spelvoorwaarden, november 2020