Gouden Televizier-Ring

Reglement verkiezing Televizier-Ster Online-videoserie 2022

29 maart 2022 14:06 | televizier-ring | Door Jeroen de Goeij

© Televizier
De Televizier-Ster Online-videoserie is de prijs voor dé favoriete online videoserie van het jaar. Dit zijn de reglementen van de verkiezing van 2022.

De verkiezing van de Televizier-Ster Online-videoserie wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. De verkiezing heeft als doel mooie online videoseries te bekronen en te vieren dat de community zoveel prachtige content maakt. Wie de award wint is aan de kijkers van Nederland.

Dit zijn de reglementen voor de verkiezing van 2022.

Deelname

In aanmerking voor de verkiezing van deze Televizier-Ster komt videocontent die een online doel heeft en gepubliceerd is op een vrij en gratis toegankelijk online platform in de periode van 1 april 2021 tot 1 april 2022.

Alleen Nederlandse kanalen en series waarin Nederlands gesproken wordt komen in aanmerking voor de verkiezing. Het is toegestaan buitenlandse formats te adapteren, als maar aan die eerste voorwaarde voldaan wordt. Belangrijk is dat alle hoofdpersonen in de serie en van het betreffende kanaal 16 jaar of ouder zijn.

Van dezelfde serie moeten in de bovengenoemde periode minstens 3 video’s op hetzelfde platform geüpload zijn. De video’s hebben ieder een minimale tijdsduur van 5 minuten. In de serie hebben in ieder geval 3 video’s ten tijde van de verkiezingsperiode ieder minimaal 100.000 organic views en zijn de video’s te zien op een vrij en gratis toegankelijk online platform.

De serie moet na publicatie nog on demand vrij beschikbaar zijn. Het aantal views is openbaar voor iedereen te zien. Als dit niet het geval is, dan is het aan de jury om te bepalen of de serie mag deelnemen aan de verkiezing of niet.

Uitgesloten zijn
Uitgesloten van deelname aan de verkiezing zijn onder andere, maar niet uitsluitend:

  • politieke-, bel & win-achtige- en erotische kanalen/series;
  • kanalen/series waarin aangemoedigd wordt om specifieke financiële investeringen te doen, of specifiek aan- of verkoopadvies gegeven wordt
  • kanalen/series die uitsluitend tot doel hebben een of meerdere producten en/of diensten te verkopen;
  • kanalen/series louter gebaseerd op registraties van sportwedstrijden, en/of registraties van radio & tv-uitzendingen en/of registraties van podcastopnames;
  • kanalen/series waarin overmatig grof taalgebruik voorkomt;
  • kanalen/series die aanzetten tot haat, of waarin stelselmatig personen en/of groepen gekwetst worden;
  • kanalen/series waarin zelfdoding wordt aangemoedigd;
  • kanalen/series waarin criminaliteit en/of geweld wordt gestimuleerd of aangemoedigd;
  • kanalen/series die niet rijmen met de waarden en/of doelstellingen van Televizier en haar partners, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) kanalen/series die regelmatig ongefundeerde/anonieme beschuldigingen publiceren of doorzetten, of kanalen/series die structureel de principes schenden zoals opgenomen in de Journalistieke Code van de NPO. 

Bovenstaande gronden van uitsluiting van deelname kunnen betrekking hebben op de inhoud van de serie, de productie daaromheen, personen die op enige wijze betrokken zijn bij de serie en andere relevante omstandigheden. 

Ook series die vooral andermans materiaal gebruiken zijn uitgesloten van verkiezing. Zo kan een serie met alleen muziekclips van anderen nooit in aanmerking komen voor de Televizier-Ster Online-videoserie. Een uitzondering kan gemaakt worden voor series die andermans materiaal als tool gebruiken, zoals een videogame, om een eigen serie er omheen te creëren. Voorwaarde is wel dat er dan voldoende eigen creativiteit aan toegevoegd is. Uitgesloten verder zijn series die louter uit animaties bestaan. Er moet regelmatig een persoon, of meerdere personen, in beeld te zien zijn.

Voor al het bovenstaande geldt dat Televizier bepaalt of aan bovenstaande voorwaarden voldaan is en of er sprake is van een uitsluitingsgrond. Televizier kan op ieder moment gedurende de verkiezing, tot het moment van de uitreiking van de award, besluiten om series op bovenstaande voorwaarden en/of uitsluitingsgronden uit te sluiten van de verkiezing.

Digital only
De serie mag niet op de lineaire televisie te zien zijn (geweest) of onderdeel zijn van een programma dat op de lineaire televisie te zien is (geweest). 

Als de serie voorafgaand of tijdens een kwalificatieronde nog niet op lineaire televisie te zien was, mag deze deelnemen aan de nominatieronde. 

Wanneer er voor de kwalificatieronde al officieel is aangekondigd dat een serie op lineaire televisie uitgezonden gaat worden in het verkiezingsjaar, mag deze niet meer deelnemen aan verkiezing voor de Televizier-Ster Online-videoserie. In dat geval wordt de serie gecategoriseerd als televisieprogramma en mag het meedingen naar de Gouden Televizier-Ring, mits het aan alle geldende voorwaarden voor die Ring voldoet.

Een serie die genomineerd is voor de Televizier-Ster Online-videoserie kan in datzelfde jaar niet meer meedingen naar een Gouden Televizier-Ring, ook al is de serie tussentijds toch op tv uitgezonden. Dat is wel mogelijk in het jaar daarna, als het programma aan alle geldende voorwaarden voor die Ring voldoet.

Vaker winnen
Een en dezelfde serie kan maar eenmaal de Televizier-Ster Online-videoserie winnen. Onder ‘dezelfde serie’ vallen: identieke remakes, regelrechte doorstarts, gelijkende spin-offs en originele programma’s waarvan de gelijkende spin-offs al eens de Televizier-Ster Online-videoserie heeft gewonnen. Het is aan Televizier om te bepalen welke serie wel en welke serie niet voldoet aan deze voorwaarden.

Een kanaal kan maximaal drie keer achter elkaar de Televizier-Ster Online-videoserie winnen, met telkens een andere serie. Als een kanaal drie achtereenvolgende jaren de Televizier-Ster Online-videoserie heeft gewonnen, wordt het kanaal het jaar daarop uitgesloten van deelname aan de verkiezing van de Televizier-Ster Online-videoserie. Het jaar daaropvolgend kan het weer deelnemen aan de verkiezing, met een serie die nog nooit de Televizier-Ster Online-videoserie heeft gewonnen en aan de voorwaarden van de verkiezing voldoet.  

Een kanaal/hoofdpersoon kan slechts eenmaal genomineerd worden aan het einde van de nominatieronde voor een serie. Mocht een kanaal/hoofdpersoon met meerdere series in de top 3 staan, wordt gekozen voor de serie met de meeste aantal stemmen.

Stemrondes

Elke verkiezing voor de Televizier-Ster Online-videoserie heeft twee stemrondes. Een kwalificatieronde en een nominatieronde. 

Het publiek kan stemmen via internet, alleen via de stemsite van de verkiezing, te vinden op Televizier.nl.

Kwalificatieronde

De kandidatenlijst voor de eerste ronde van de verkiezing, de kwalificatieronde, wordt samengesteld door de jury. Voorwaarde is dat de kandidaten voldoen aan de deelnameregels zoals ze in dit reglement zijn geformuleerd. 

De jury van 2022 bestaat uit: Janine van Rooden (Online Editor Televizier.nl), Jeroen de Goeij (Hoofdredacteur Gouden Televizier-Ring Verkiezingen), Marijn Poeschmann (Country Manager Benelux YouTube), Nisrine Sahla (Verslaggever NOS Stories), Oane Born (Auteur Hoe Word Jij Social Media Proof? en jurylid YouTube Top 100) en Wes van Os (Manager Nikkie de Jager).

De kwalificatieronde start op dinsdag 5 april 2022 om 10.00 uur en eindigt woensdag 20 april 2022 om 10.00 uur. 

Zodra de lijst met kandidaten die meedoen aan de kwalificatieronde eenmaal is gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kan de selectie met kandidaten voor deze ronde niet meer worden gewijzigd.

Televizier publiceert ook een leeg vakje op de kandidatenlijst. Dit lege vakje geeft het publiek de mogelijkheid een serie in te vullen en te stemmen op een niet-geselecteerde serie. Televizier beoordeelt of de inzending aan alle geldende voorwaarden voldoet. 

De top 20 van deze kwalificatieronde plaatst zich automatisch voor de nominatieronde. Indien een serie door middel van het lege vakje bij de top 20 zit, kan Televizier beoordelen of deze serie voldoet aan de voorwaarden voor deelname en er geen uitsluitingsgrond van toepassing is. Indien die serie niet voldoet aan de voorwaarden en/of een uitsluitingsgrond van toepassing is, kan de serie worden uitgesloten van de verkiezing en is het mogelijk dat de volgende serie met de meeste stemmen in de nominatieronde komt. 

Wildcards
Naast de 20 kandidaten die de nominatieronde hebben gehaald, selecteert de jury nog 5 series, de ‘wildcards’.

Bij de selectie van deze wildcards is het aantal eerdere genoemde vereiste (openbare) views geen verplichting. Ook geen verplichting is de minimale lengte van 5 minuten. Daarnaast kan er ook worden afgeweken van de andere eerder geformuleerde deelnameregels wanneer de jury vindt dat een serie op grond van kwaliteit, creativiteit, potentie en/of populariteit echt niet mag ontbreken in de nominatieronde. 

De lijst met 5 wildcards zal voor de start van de nominatieronde bekendgemaakt worden op Televizier.nl.

Nominatieronde

De nominatieronde start op dinsdag 16 augustus 2022 en eindigt woensdag 14 september 2022.

Alle stemmen uit de kwalificatieronde vervallen. In deze nominatieronde staat de teller voor alle 25 gekwalificeerde online videoseries weer op nul.

Geldige stemmen
Per ronde kan een stemmer maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ster Online-videoserie. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periodes tellen mee in het eindresultaat.

Oproep
Naar het e-mailadres waarmee gestemd wordt, kan op een later moment een oproep worden verstuurd tot stemmen tijdens de Gouden Televizier-Ring Verkiezing.

Winnaar
In de categorie Televizier-Ster Online-videoserie worden de drie kandidaten met de meeste stemmen na de sluiting van de nominatieronde bekend gemaakt als ‘genomineerd voor de Televizier-Ster Online-videoserie’. Tijdens het Televizier-Ring Gala wordt bekend gemaakt wie van deze drie genomineerden de meeste stemmen heeft gehaald. De genomineerde met de meeste stemmen wint de Televizier-Ster Online-videoserie.

Als na afloop van de stemperiode binnen de top 3 van deze categorie meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben, worden meer dan drie kandidaten in deze categorie genomineerd voor de Televizier-Ster Online-videoserie.

Wanneer meerdere genomineerden binnen deze categorie de meeste en een gelijk aantal stemmen hebben, winnen meerdere genomineerden in deze categorie een Televizier-Ster Online-videoserie.

Algemeen geldende verkiezingsregels

Organisatie
De gehele verkiezing wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier.

Jury
Het is aan de jury van de Televizier-Ster Online-Videoserie om een lijst met kandidaten samen te stellen die deelnemen aan de eerste ronde van de verkiezing, de kwalificatieronde. Ook selecteert deze jury online videoseries die een wildcard krijgen en alsnog mee mogen doen aan de nominatieronde. Daarbij en daarna houdt de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de jury op.

Afzonderlijke leden van de jury kunnen niet aangesproken worden op, of verantwoordelijk gehouden worden voor, beslissingen die de jury bij meerderheid van stemmen neemt.

Eventuele communicatie over beslissingen van de jury zal gedaan worden door Televizier en/of haar partners.

Notaris
De volledige stemprocedure van de Gouden Televizier-Ring staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de stemprocedure reglementair en eerlijk verloopt. 

De notaris controleert het verloop van de stemprocedure en stelt bij iedere stemronde de uitslag vast. Aan het einde van de stemprocedure stelt de notaris een proces verbaal op. 

Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs één of meerdere kandidaten uit de verkiezing schrappen.

Overmacht
Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in een van de stemperiodes door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit deze gewoon op het aangekondigde tijdstip.

Televizier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht.

Promotie
Het is influencers, agency’s, mediabedrijven, producenten, makers en fans toegestaan promotie te maken voor kanalen en/of series. Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem op een bepaalde kandidaat – ongeacht of de tegenprestatie van materiële of immateriële aard is en een geldelijke waarde heeft of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaalde kandidaat. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een bepaalde kandidaat onder de aandacht van het publiek te brengen.

Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden tot uitsluiting van de verkiezing. Ook is het niet toegestaan om in opdracht - van bijvoorbeeld mediabedrijven, agency’s of influencers – een stem uit te brengen.

Het is verder verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil om geen stem uit te brengen op een bepaalde kandidaat - ongeacht of de tegenprestatie een materiële of immateriële aard heeft en een geldelijke waarde heeft of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil om geen stem uit te brengen op een bepaalde kandidaat. 

Televizier is een uitgave van Bindinc., de organisator van de Gouden Televizier-Ring verkiezing
Bindinc. BV / AKN CV
Postbus 580
1200 AN Hilversum
www.televizier.nl

Meer over